Obecbní úřad...
Úvodní strana
Informace o obci
Poplatky
Publicita projektů
Úřední deska
Úřední hodiny
Archiv zápisů zastupitelstva
Hlášení rozhlasu
Obecní zastupitelstvo
Plánované akce
Aktivity a organizace
Červený kříž
Divadelní kroužek
Myslivecké sdružení
Základní škola Louka
TJ Sokol Louka
Farnost Lipov - Louka
Hody
Pouliční turnaj ve fotbale
Volejbal
Nohejbal
Zahrádkáři
Letecko modelářský klub
DFS Lúčánek
Mužský pěvecký sbor
Sbor dobrovolných hasičů
Svazek obcí Lipov, Louka
Knihovna
Fotogalerie
Životní prostředí
Užitečné odkazy
Lúcký zpravodaj
Počasí u nás
Kontakt
Vydané články...
Novinky
Hledání...

Pokročilé hledání

TOPlistFarnost Lipov - Louka

Pořad bohoslužeb ve farnosti najdete  ZDE

 

2018 


SVATÝ ANTONÍNEK 2018
ZDE

Slavnosti a poutě lipovské farnosti v roce 2018
ZDE

Neděle 13. května byla v kostele Panny Marie Růžencové byla soužena mše svatá při které přistoupily děti zdejší základní školy k prvnímu svatému přijímání. letos to bylo šest děvčátek a tři chlapci v doprovodu o rok starších kamarádů a krojovaných ročníku 2000.


Tříkrálová sbírka

Sobota 6. ledna se vydalo 9 skupinek koledníků Tříkrálové sbírky prosit o dar na podporu lidí v nouzi. celkem vykoledovali 36 990,- Kč.

 

Varhaní koncert Zuzany Hátlové a Lukáše Hurtíka

Sobota 6. ledna v 17 hodin se uskutečnil v kostele Panny Marie Růžencové Novoroční varhaní koncert.


2017

Pouť do Štípy

Sobota 16. září P.Petr Wnuk uspořádal pro dobrovolníky, kteří se po celý rok starají o čistotu kostela a jeho okolí jako poděkování za jejich činnost - pouť do Štípy u Zlína. Poutníky z Lipova a Louky provázel P. František Sedláček, seznámil je s historií kostela a následně odsloužil za poutníky mši svatou.

"Na zpáteční cestě jsme navštívili ve Velikovce křížovou cestu v lese a taky jsme zastavili uctít památku Aničky Zelíkové u jejího hrobu v Napajedlách" s nadšením sdělila účastnice zájezdu.

Děkovná mše svatá

Neděle 24. září v našem kostele byla sloužena děkovná  mše svatá za úrodu. Celebroval P.Petr Wnuk

PRIMICE

V sobotu odpoledne 15. července v 15:00 hodin sloužil v kostele Panny Marie Růžencové svoji primiční mši svatou otec Kliment Mikulka. K této slavnostní události ho doprovázel od domu, kde prožil své dětství a mládí, průvod věřících krojovaných domácích i přespolních. po skončení mše svaté všichni přítomni byli pozváni ke společné hostině. Tato neopakovatelná atmosféra celého odpoledne zanechala v mnohých zúčastněných nevšední, hluboký zážitek.

Otci Klimentu Mikulkovi na této cestě přejeme především zdraví, nechť jeho kroky provází Bůh.

  

 

SVATÝ ANTONÍNEK 2017
ZDE

Slavnost Božího těla

V sobotu 17. června jsme v Louce slavili Slavnost Božího těla. Po večerní mši svaté, kterou celebroval P.Petr Wnuk, se průvod věřící vydal tak, jako již předešlé roky, průvodem po obci se zastavením u čtyř oltáříčků uctít zpěvem a modlitbou Svátost oltářní. Děti v krojích zdobily cestu květinami, hudebně doprovázela dechová hudba Lipovjanka.

Modlitba za úrodu

6. června po večerní mši svaté se věřící s P.Petrem Wnukem průvodem vydali do polí ke společné Modlitbě za úrodu. Opět tak jako předešlé roky žehnali pole v lokalitě Záhumenice.

První svaté přijímání v naší farnosti

Neděle 28. května při mši svaté přistoupilo sedm dětí z Louky k prvnímu svatému přijímání.

Farní pouť ke sv. Antonínku na Blatnickou horu

V neděli dne 21. května 2017 se uskutečnila farní pouť Lipova a Louky ke sv. Antonínkovi na Blatnické hoře.

Tradičně každoročně konávají farnosti, které jsou v těsné blízkosti Blatnice pod sv. Antonínkem farní pouť na toto poutní místo, které se nachází ve výšce 350m n.m.. Kaple sv. Antonína Paduánského (lidově nazývaného Antonínek) se řadí k význačným poutním místům Moravského Slovácka.

Někteří poutníci volili cestu "po vlastní ose", jiné - zejména starší poutníky - z Lipova i Louky odvezl na kopec autobus Autodopravy Škopík z Louky. V 15:00 hod začala v kapli pobožnost ke cti sv. Antonína zvaná "Hodinky", po ní sloužil P. Petr Wnuk, farář lipovské farnosti, mši sv. Kaple byla přeplněna, někteří účastníci bohoslužby stáli i před vchodem do kaple. Svěží - jak bývá u sv. Antonínka zvykem - poněkud však chladnější vánek si našel cestu i do kaple. Symbolicky dotvrzoval duchovní myšlenky, které zaznívaly z úst celebranta k zúčastněným poutníkům.

V závěru mše sv. promluvil k přítomným správce tohoto poutního farář - P. Zdeněk Stobůlka. Informoval o připravované duchovní obnově na tomto poutním místě ve dnech 5. - 9. července a všechny přítomné nejen pozval, ale požádal, aby ve svém okolí pozvali ostatní. Bližší informace obdrželi poutníci formou malého letáčku (viz níže).

Po čtvrthodinové přestávce, kterou každý využil dle svých zájmů a potřeb, zazněly ještě k uctění Královny máje loretánské litanie v podání lipovské scholy, která zpívala i při mši svaté. Těsně po 17:00 hod. se poutníci vraceli duchovně osvěženi do svých domovů.                                                                                             


Slavnosti a poutě lipovské farnosti v roce 2017
ZDE

Sobota 7. ledna v naší obci probíhala Tříkrálová sbírka. Koledovalo osm skupinek koledníků. Neodradilo je ani mrazivé počasí -12°C, vraceli se prokřehlí, ale spokojeni. O zahřátí se postaraly členky místní skupiny ČČK Louka, podávaly teplý čaj, párek a rohlík. Letos se podařilo vykoledovat celkem 33 700,- Kč.


 

Aktuální pořad bohoslužeb najdete  ZDE

 

2016

Slavnosti a poutě lipovské farnosti v roce 2016
ZDE

SVÁTEK BOŽÍHO TĚLA

Ve čtvrtek 25. 5. na Svátek Božího těla se věřící sešli na slavnostní mši svatá spojené s průvodem po obci. U čtyř vyzdobených oltářů uctili modliotbou a zpěvem nejsvětější svátost oltářní. Za přípravu děkujeme všem zúčastněným

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Neděle 22.5. Děti třetího ročníku naší školy přistoupili k prvnímu svatému přijímání. Slavnost se konala v kostele Panny Marie Růžencové v Louce. Celebroval P.Petr Wnuk. Ke slavnosti se připravovala celá dědina. Pan František Maňák obílil kapličku, ženy a dívky ji vyzdobily, rovněž tak hřbitovní bránu , kostel a pomník padlých. Chrámový sbor secvičil zpěvy. Hodový ročník doprovázel v kroji. K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 8 dětí.

 

 

SVATÝ ANTONÍNEK 2016

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

My tři králové jdeme k Vám....

Svátek Tří králů je vyvrcholením Vánoc a tento den se v kostelích žehná voda, kadidlo, křída a je spojen také s koledou. Na tuto tradici navazuje i Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou, je to již XVI. ročník. Tuto tradici založil Mons. Jan Graubner - arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Dům od domu tak obcházeli koledníci v menších skupinkách, do pokladniček přijímají peněžní dary a na oplátku napíší nade dveře K+M+B s letopočtem a zazpívají koledu. Výtěžek tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s malými dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.

V sobotu 9.1. jsme potkávali v Louce 27 koledníků v 9. skupinkách, kteří vybrali do kasiček 33 089,- Kč, což je o tři tisíce více jak loni. Tak tomu bylo i v mnoha obcích našeho regionu. Na snímcích jsou při obchůzce v horňácké Louce.

              

Foto i text: František Gajovský 


2015

OLOUMOUC  -  SLAVNÉ SLIBY

Slavné sliby fr. Klimenta Mikulky

"Žiji ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal se za mě." (Gal 2,20)

Je neděle ráno 2.srpna 2015 a právě přijíždíme do Olomouce. Ještě na nástupišti rychle oblékáme a upravujeme kroje. Další se do krojů oblékají u aut, které stojí poblíž kláštera Dominikánů. Našim cílem je totiž kostel Neposkvrněné počatí Panny Marie, kde v 9,30 hod. začne slavnostní mše svatá. Při této mši svaté bude náš kamarád Tomáš Mikulka skládat své slavné sliby (slavné sliby se skládají v řádech a věčné sliby v kongregacích). Nejen my, kamarádi, ale přijel celý autobus farníků z Louky a Lipova a dokonce se mše svaté zúčastnil i P. Martin Mališka, který Tomáše na Velikonoce roku 2004 pokřtil. Mše svatá byla krásná a dojemná. Bratr Kliment (řeholní jméno Tomáše) na sebe přijal řeholní způsob života v Řádu bratří kazatelů. Proč si Tom vybral právě tento řád? Na tuto otázku odpovídá jako vždy s úsměvem: "No protože je to dobré společenství bratří, které se snaží v dnešním světě lidem vysvětlit, proč věříme, tak jak věříme. Rozjímáme o Bohu a ostatním o tom říkáme a vedeme je k Němu". Po mši sv. následovaly gratulace a pohoštění na klášterní zahradě. S bratrem Klimentem jsme se rozloučili horňáckou písničkou a protože bylo pěkné počasí, využili jsme ho ještě k prohlídce Olomouce. No a co teď bratra Klimenta čeká? Tomáš je nyní v Toulouse ve Francii, kde pilně studuje teologii. Už teď se těšíme, dá-li Pán Bůh, tak za dva roky budeme moci být přítomni Tomova kněžského svěcení a jeho primiční mše svaté, kterou by rád sloužil v Louce.

Alena Vacková

BOŽÍ TĚLO

Dne 6. června naší farníci slavili slavnost Božího těla. Po večerní mši svaté se věřící vydali božítělovým průvodem, který patří k nejslavnějším ze všech liturgických průvodů v roku ( je vyznáním víry, osvědčením věčnosti, veřejnou oslavou tajemství oltářní Svátosti) za doprovodu dechové hudby, zpěvu a modliteb ke čtyřem oltáříčkům pečlivě vyzdobených květinami. Baldachýn nad velebnou Svátostí nesli muži odění do našeho svátečního kroje - Miroslav Hrbáček, Vojtěch Maňák, Tomáš Sečkař  a Jan Straka. Děti a školní mládež svátečně oblečená sypala cestu květinami (květina je v liturgii symbolem duchovní radosti, kromě toho i nevadnoucí svěžest nadpřirozeného života milosti). Letošní Božítělový průvod se těšil příznivému počasí s krásami zapadajícího slunce. Za přípravu děkujeme pracovníkům obce, sestavení a úklid oltáříčků. Ženám za dokonalou květinovou výzdobu.

 

MOTLITBA ZA ÚRODU

Již několik let v naší farnosti byly obnoveny dny modliteb  za  úrodu, které letos trvaly tři dny 11, 12 a 13 května. před svátkem Nanebevzetí Páně. Farníci se průvodem vydali do polí k modlitbě   za úrodu. "Zachovej pane, co jest na poli, bychom toho užít mohli v pokoji a bázni boží, ať se Tvá čest všude množí", kde P. Petr Wnuk za posledním domem v lokalitě Záhumenice požehnal naše pole.

POUŤ  NA BLATNICKÉ  HOŘE

Dne 24. května se konala farní pouť na Blatnické hoře u svatého Antonínka. Farníci z Lipova a Louky se vydali na pouť autobusem, osobními auty nebo pěšky. Mši svatou v

 

  zaplněné kapli celebroval P. Petr Wnuk.

 

PRVNÍ PŘIJÍMÁNÍ SVATÉ

Neděle17. květen. Kostel Panny Marieůžencové září hned od rána, byl vyzdoben bílými liliemi, před kostelem hrála Lipovská pětka, v hloučku se seskupovaly děti, které přistupovaly k prvnímu svatému přijímání v doprovodu svých rodičů, kmotrů a členů rodiny.Letos jich bylo osm. Tři chlapci: Ondřej Maňák, Jakub Mikeska a Tobiáš Zemánek. Pět děvčat: Anetka Ilášová, Johanka Hořáková, Anička Hýžová, Terezka Sečkařová a Lea Shovancová. Mši svatou celebroval P. Petr Wnuk. Pseň "Plně, zvučně ať zní chvála" zpíval smíšený chrámový sbor za doprovodu varhaníka Tomáše Hrbáčka mladšího. Do kostela průvod doprovázela dechová hudební skupina Lipovská pětka. V odpoledních hodinách se konalo požehnání pro děti přistupující ke svatému přijímání a jejich rodiče.

 

VELIKONOCE  2015

Děti a mládež se opět ujala dodržování zvyklostí v našem kraji, v naší vesnici a to klepáním. Když utichnou kostelní zvony na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu, oznamují čas pomocí klepáč, vozíků a řehtaček. letos jsme je mohli potkávat o šesté hodině ranní, v poledne, ve tři a o šesté hodině večer. letošní účast sice byla poněkud početně, ale postupně se přidávali i generace těch nejmenších. Za dodržování těchto zvyků všem zúčastněným děkujeme.

JELŠTIŽE KRISTUS NEVSTAL... poselství P.Petra Wnuka k velikonocům

"jestliže Kristus nevstal, marná je naše víra a jsme nejubožejší ze všech lidí". (1 Kor 15,14,19) Ale Kristus nevstal - a tím se vše proměnilo. Viditelný svět ztratil svůj nárok na náš nejvyšší zájem. Ukázalo se, že život zde na zemi je pouhou cestou, nikoli cílem. Cestou do věčnosti, k Bohu. A protože nám Kristus svým projitím utrpení a smrtí ukázal, že právě tato cesta vede ke slávě věčného života, pak lesk světa vybledá, ztrácí přítažlivost a konečný smysl. Dostáváme důvod a sílu žít zcela jinak než okolní svět, protože náš směr a cíl je přesně opačný. "A jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem." (Řím 6,4). Už nemusíme a ani nemůžeme jít s tímto světem, s většinou, s veřejným míněním, ale ani za vlastními chvilkovými chutěmi, touhami, náladami, a pocity, protože jdeme za Kristem. A proto můžeme a máme být "blázny pro Krista" ) 1 Kor 4,10), jak říká o sobě sv. Pavel.

A také já vám svědčím: Kristus vstal, a proto žijeme úplně jiným životem, buďme v očích světa a lidí blázny. Vždyť Kristus, který se stal pohrdaným v očích lidí, to snášel kvůli mě se obětoval!" (Gal 2,20) 

Požehnané Velikonoce vám přeje P. Petr Wnuk

Velikonoční pondělí

K dalším velikonočním zvyklostem patří řezání proutků, pletení korbáčů a samozřejmě šlahačka. Nesmí chybět ani zpěv. Hlavně na vesnicích patří Velikonoce stále k významným kulturně společenským událostem, kdy se pobaví nejen děti, ale i dospělí a tak i u nás se za pomlázkou vydali chlapci a muži všech věkových kategorií, od těch nejmenších až potu nejstarší generaci. Je třeba dodržovat pomalu se vytrácející tradice. Přece nenechají svá děvčata bez povšimnutí.

Letos se této činnosti velmi pěkně zhostili chlapci ročníku 1997, upletli korbáč dlouhý deset metrů a vydali se po koledě. Při návštěvě dívky uvážou na korbáč barevou mašli dle navázaných mašlí se pozná kolik děvčat hoši navštívili. Ti malí dostanou výslužku a malované vajíčko.

 TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA 2015

 

     My tři králové jdeme k Vám… Svátek tří králů je vyvrcholením Vánoc a v těchto dnech se v kostelích žehná voda, kadidlo a křída, je spojen také s koledou. Na tuto tradice navazuje i Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou. Tuto tradici založil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Dům od domu tak
obchází koledníci v menších skupinkách, do pokladniček přijímají dary a na oplátku napíší na dveře K+ M + B s letopočtem a zpívají koledu.Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. V sobotu 3. ledna jsme potkávali v Louce Tříkrálové koledníky, tak jako i v mnoha jiných obcích našeho
regionu. Na snímcích jsou při obchůzce v Louce, kde vybrali 30 843,- Kč.

gajo

SVATÝ ANTONÍNEK 2015
Program poutí v Blatnici

2014


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

 

foto: František Gajovský

V sobotu 4. ledna 2014 se zapojila naše farnost  do charitativní akce Tříkrálové sbírky. V Louce z kulturního domu, kde byl 8,30 hod. vyšlo  koledovat celkem 8 skupinek, vedoucí a tři králové. Tentokrát vykoledovali 28 839,- Kč. Po skončení členky Červeného kříže pro koledníky připravily malé pohoštění (párek, rohlík, čaj, káva, cukroví).  Všem za jejich koledování patří poděkování. Peníze budou využity pro sociálně slabé lidi a lidi bez domova, taky jiné charitativní akce.

Fotky pana Gajovského ze sbírky najdete zde a také zde.

 

ODMĚNA PRO TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDNÍKY

V sobotu dne 8.2.2014 připravila Charita Veselí nad Moravou odměnu pro malé  koledníky Tříkrálové sbírky. Všechny děti byly pozvány do kina Morava na promítání animovaného filmu Ledové království. Poutavý příběh o nebojácné Anně zhlédla i početná skupina dětí z Louky a měly tak možnost prožít příjemné odpoledne.

FARNÍ POUŤ NA ANTONÍNKU

25.května se uskutečnila farní pouť za farníky Lipova a Louky na Blatnické hoře u Svatého Antonínka. Pro přepravu farníků byl zabezpečen autobus, ale vzhledem k pěknému počasí - příjemné teplo, svítilo sluníčko- šla tentokrát spousta věřících pěšky, nebo jeli taky na kle. Někdo využil osobní dopravní prostředek. Mše byla sloužena P.Petrem Wnukwm v přeplněné kapli. Při mši prosil pro farníky Boží požehnání a ochranu Svatého Antonína.

 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 1. června jsme slavili v našem kostele první svaté přijímání. K této slavnosti přistoupilo letos 9 dětí: Nikola Jagošová, Marie Eliášová, Adéla Hořáková, Terezka a Karolína Pokorníkovi, Lenka Karásková, Martin Chrenčík, Martin Hálka a Jiří Kolacia. Děti celý rok vedl a připravil p. Petr Wnuk, který jim při odpoledním svátostném požehnání věnoval na památku krásné obrázky.

BOŽÍ TĚLO

19. června byla v kostele Panny Marie Růžencové sloužena mše svatá Božího těla. Na přípravě této slavnostní události se podíleli zaměstnanci obecního úřadu jak úklidem okolí kostela a cesty, tak postavením oltáříčků pro čtyři zastavení, dále posekáním trávy i úklidem po slavnostní mši.

Slavnost Božího těla je římskokatolický svátek, kterým se zdůrazňuje přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako člověka v eucharistii. Průvodem pod baldachýnem za doprovodu čtyřech krojovaných mužů nesl P.Petr Wnuk. Svátost oltářní a na čtyřech místech se konala krátká pobožnost ( u kapličky, před domem číslo 110, v parčíku u kříže na Záhumenicích a v parčíku před mateřskou školou). Krojované dívky cestu vysypávaly květinami z košíčků. Zpívaly se písně k oslavě Ježíše Krista za doprovodu dechové kapely Lipovjanka.

 

DUCHOVNÍ SLOVO p. PETRA WNUKA K VÁNOCŮM 2014

"Uvědom si křesťane, svou důstojnost"

v jednom svém vánočním kázání. A protože většina z Vás byla pokřtěna, obracím se stejnými slovy i na Vás: Uvědom si, křesťane, svou důstojnost! Kvůli Tobě přišel Boží syn na zem, aby Tě vyzdvihl do nebe. Už se tady nenechávej spoutávat pozemskými věcmi, aby toto jeho sestoupení nebylo pro Tebe marné. Nenechávej se vláčet veřejným míněním, nebuď otrokem médií a informační techniky. Měj hlavu obrácenou k nebi, modli se a poslouchej slovu Božímu. Už nežij jako lidé světa, lidé tělesní, ale jako člověk duchovní, znovuzrozený, vykoupený. Překonej duchovní lenost, pohodlnost a mínění většiny.

Vy, kteří jste polevili v pravidelném vzdání chvály, díků a obětí na nedělní mši svaté, se navrať. Vy, kteří žijete partnerský vztah podle dnešních zvyklostí, dejte to do pořádku a žijte podle věčně platných Božích zákonů. Vy, kteří vychováváte děti tak, aby se měly dobře, začnete je vychovávat pro věčnost podle příkladů svatých.

To, co se dnes jeví jako moderní a nejlepší, bude zítra opovrhované. Ale zvěst o spáse člověka je aktuální stále a nic se na ní nezmění. "Uvědom si, křesťane, svou důstojnost" a žij podle ní. Abys, až umřeš, mohl být svým vykupitelem přijat tam, odkud k nám pro naši spásu sestoupil.

To Vám přeje P. Petr Wnuk

 

 

Rybova mše vánoční v provedení
Chrámového sboru v Louce
24.12.2014

ke stažení
ZDE  (366 MB)

 

2013

 


 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

                                

Do tříkrálové sbírky se zapojili v sobotu dne 5. ledna 2013 koledníci taky v naší obci. Tentokrát i pro nepřízeň počasí, sychravo a s deštěm, celkem koledovalo šest skupinek koledníků pod vedením paní Pavly Eliášové, Jany Evjákové, Hany Hýžové, Martiny Sečkařové, Marie Škopíkové a Radka Hořáka. V přísálí kulturního domu bylo pro koledníky připraveno malé občerstvení. Přípravy se zhostily paní Božena Pokorníková a Jana Máčalová. Na organizaci, rozdělení úseků se podílel pan Antonín Maňák. Finanční sbírku ve výši 28 806,- Kč. si převzala za Charitu Veselí nad Moravou paní Komoňová.

 


BIŘMOVÁNÍ  3.2.2013

                

V neděli 3. února 2013 v Chrámu Páně Všech svatých v Lipově byla udělena arcibiskupem Janem Grabnerem 18. mladým lidem z Lipova a Louky - "Svátost biřmování" - jedna ze sedmi svátostí katolické církve. Z Louky byla Svátost biřmování udělena Janě Dvorské, Jiřině Maňákové a Magdaléně Sečkařové. Mše svatá byla doprovázena zpěvy žáků Stojasnovského gymnázia z Velehradu.

Odpoledne v kostele Panny Marie Růžencové v Louce měli možnost zase farníci z Louky poslechnout koncert žáků Stojanovského gymnázia. Svým zpěvem doprovázeli odpolední požehnání. P.Pert Wnuk udělil požehnání biřmovaným dívkám a jejich rodinám. Všem přítomným věřícím bylo uděleno "Svatoblažejské požehnání". Se zkříženými svícemi a se slovy prosil P. Petr Wnuk o ochranu před nemocí ".Na přímluvu sv. Blažeje, biskupa a mučedníka ochraňuj tě Bůh od nemocí krčních i všelikého jiného zla. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen."
Svatý Blažej je uctíván jako patron lékařů, pomocník proti krčním bolestem, proti kašli, krvácení, bolestem zubů.

 

 

2012


Slavnost Božího těla 2012

Celý článek je ZDE

Záznam koncertu z letošní půlnoční (24.12.2010) Chrámový sbor řídí Tomáš Hrbáček ml.

Video je ve formátu DivX, velikost 91MB,
 stáhnete jej 
ZDE

IV. Horňácká Svatohubertská mše 14.10.2010

 

Celý článek najdete ZDE

 


 Děkovná mše za úrodu 26.9.2010

 

 

Děkovná pouť v Blatnici 29.8.2010

Dne 17.7.2010 odsloužil P. Martin Mališka svoji poslední mši v naší farnosti a nově bude působit v Lipníku nad Bečvou.
Při slavnostní mši se s ním rozloučili zástupci  farníků, obce i OPS kostel v Louce.

 

Našim novým duchovním správcem se stal Pater Petr Wnuk.
Pochází z Lipníka nad Bečvou, kde v roce 1996 sloužil svoji primiční mši. Ve farnosti Uherský Brod -  Újezdec působil od 1.7.1998 do 30.6.2004, poté pak ve Všemině a Liptále.
Tož, otče, ať se vám u nás líbí :-) 

 

 

Půlnoční Mše svatá byla ozdobena skvělým podáním Rybovy  "České  vánoční mše"

asi 5min vieda v DiVx (30MB) soubor si nejprve stáhněte

Reportáž je na stránkách   Slováckodnes.cz

10. výročí vysvěcení kostela si připomeneme 29.11.2009
aktuální článek je  
ZDE

 

 


  

15. listopadu se konala již III. Horňácká Hubertská mše
  svatá. Více najdete  
ZDE

 


 

20. let kněžství Otce Martina

 Slavnostní bohoslužby se zúčastnilo mnoho krojovaných farníků z Louky i z Lipova, kteří připravili pro našeho duchovního Otce nejedno krásné překvapení.  Pokud chcete vidě více fotografií podívejte se zde 

Otče Martine, děkujeme Vám za Vaši obětavou službu !!

 

 

V neděli 28.6.2009 oslaví náš duchovní Otec p.Martin Mališka 20 let od vysvěcení za kněze. Slavnostni Bohoslužba proběhne v neděli 28.6.2009 v 10 hod ve farním kostele v Lipově.

 


  

Program poutí na Svatém Antonínku
v roce 2009


  

Pořad bohoslužeb ve farnosti najdete  ZDE

 


  

Naše schola se i letos se svou písní přihlásila do soutěže na serveru
paprsky.cz
Pokud je chcete podpořit, neváhejte. Každý týden jim můžete poslat svůj hlas!

 


  

18.října 2008 proběhlo v naší farnosti udílení Svátosti biřmování

 


  

28. září 2008 proběhla Děkovná mše svatá za letošní úrodu


foto: Antonín Maňák

 

Dne 18.5.2008  se uskuteční pouť farnosti Lipov na Sv. Antonínek  Bohoslužbu v 15 hodin bude služit P. Martin Mališka, administrátor farnosti Lipov 

 

 

Kontaktní údaje
 
Farní úřad Lipov: Lipov 264, 696 72 
 tel: 511 119 482
 
Pořad bohoslužeb
 v kostele Panny Marie Růžencové  v Louce:
                                 úterý:   18:00
                              čtvrtek:  18:00
                              sobota:  18:00 ( s nedělní platností )
                               neděle:    8:00
( v době zimního času jsou posunuty začátky bohoslužeb z 18 na 17 hod )
         

 

 

10.2.2008
Naše schola se se svou písní přihlásila do soutěže na serveru paprsky.cz

http://paprsky.cz/soutez/velka-muzikantska-2008
Pokud je chcete podpořit, neváhejte. Každý týden jim můžete poslat svůj hlas!

 


  

 V současné době probíhá rekonstrukce zázemí kostela. Informace o průběhu a plánech jsou ZDE -  přidáno 18.8.2007

 


  

Několik málo informací - varhany v kostele v Louce zde

 


  

Informace o obci ale i kostele Panny Marie Růžencové  zde

 

Sobota 8. července byl Kliment Mikulka kardinálem Dominikem Dukou v kostele svatého Jiljí v Praze vysvěcen na kněze.

Této mše svaté se zúčastnili i poutníci z Louky. Ti kdo neměli místo v autobuse, dostavili se osobními auty.

 

Aktuality z obce...


9. září 2019
Nohejbal 2019


30. května 2019
KOŠT GULÁŠŮ


Fotogalerie...

Fotogalerie obce
Zpravodaj...
Chcete-li od nás dostávat aktuální informace, zadejte svoji emailovou adresu
Vstup do redakčního systému PORTIA.CZ
sobota, 22. února 2020
celkem přístupů:
návštěvníků online: 481
CMS PORTIA.CZ [ Úvodní strana | Informace o obci | Poplatky | Publicita projektů | Úřední deska | Obecní zastupitelstvo | Plánované akce | Aktivity a organizace | Fotogalerie | Životní prostředí | Užitečné odkazy | Lúcký zpravodaj | Počasí u nás | Kontakt ]  webcreator
© 2006 - 2020, Obec Louka